git pull 到最新代码,规则管理和角色管理数据无法显示

bug小公举 3月前 101

执行操作:
1. git stash;
2. git pull;
3. git stash pop;
将代码更新到最新版后,规则管理和角色管理数据为空,而实际数据库里面是有数据的。
https://cdn.forum.fastadmin.net/uploads/201803/11/6c61a3cd44dc81e37982f06534c7f87e

最新回复 (4)
返回
发表回复